КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Компанията

 

Фирма "МММ" ЕООД е широка специализация в консултантската, проучвателната и проектантска дейност.
С екип сертифицирани от МОСВ специалисти извършва оценки на въздействието върху околната среда, екологични оценки, оценки за съответствието, изготвя заявления за комплексни разрешителни, определя щети от минали замърсявания и други консултации в сферата на опазване на околната среда в съответствие с действащата в Р. България нормативна уредба.
В съответсвия със Закона за концесиите изготвя концесионни анализи на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и др.
Извършва бизнесоценки на търговски предприятия, финансови институции и финансови активи, недвижими имоти, машини и съоръжения, други нематериални активи и фактически отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници на културата.
Оказва консултантска помощ при анализ на финансовото, техническото и технологично състояние на дружествата, съдейства при съставяне на бизнес-планове, икономически обосновки за външно финансиране, оценки на различни активи за финансови институции.

 • Управление

  Удостоверение № 504 / 26.03.2007 г. на МОСВ с елементи на оценка: „Качество на атмосферия въздух”, „Шум”, „Вибрации” „Вредни лъчения”;
 • Експерти

  Специализиран състав на фирмата
 • Опит на Фирма МММ ЕООД

  Има натрупан опит в: Експертни оценки на инвестиционни проекти, Концесионни анализи, Оценки на цели предприятия, Доклади по ОВОС и оценка на щети и др.
 • Оценители


 • Администрация


 • Партньори

  Фирмата работи със свои партньори и контрагенти в следните градове: Добрич, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Разград, В. Търново, Плевен, Враца, Видин, Хасково и др.
  Чрез два консорциума, МММ ЕООД е в делови отношения за иработване на инвестиционните проекти за изграждане на ВиК системите в едно с ПСОВ на с. Крупник и гр. Симитли, община Симитли и за рехабилитация на депо за ТБО на гр. Бяла Слатина.

 • Членство

  Асоциацията на Българските Оценители

  Камара на независимите оценители в България

  Българската асоциация на управленските консултантски организации