КОНСУЛТАЦИИ
ПРОЕКТИРАНЕ | ОЦЕНКИ | ОВОС

Начало

Фирма МММ ЕООД има основно предмет на дейност: проучвателната, проектантска и консултантска дейност в това число:


1. Финансово - икономически анализи, анализи на разходи и ползи; концесионни анализи, изготвяне на апликационни форми за кандидатсване по Оперативни програми;
2. Бизнес оценки на фирми, активи, финансови институции, финансови активи;
3. Разработване на бизнес планове и анализи на дейността на фирмата;
4. Оценка на въздействието върху околната среда-ОВОС, екологична оценка-ЕО, съставяне на програми за управление за отпадъци, изготяне на документация за издаване на комплексни разрешителни; оценка за степента на въздействие върху защитени зони от Натура 2000, мониторинг на биологичното разнообразие;
5. Инженерингова дейност; предпроектни проучвания; провеждане на търгове; инвестиционно проектиране за фирми и граждани;
6. Квалификационни и образователна курсове;
7. Подготовка на документация за въвеждане на ISO.

 

 

МММ ЕООД е регистрирана в СГС през 1994 г. и извършва бизнес оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, други материални активи и фактически отношения, произведения на изкуството, архитектурни паметници на културата, финансови институции.

Оказва консултантска помощ при съставяне на бизнес-планове за развитие на фирмите и икономически обосновки за отпускане на кредити, оценки за залог, оценки на финансови институции, както и оценки за въздействието върху околната среда на конкретно производство по утвърдени международни методики.
Изготвя концесионни анализи в съответствие със Закона за концесиите на обекти на стопанска дейност, подземни богатства и др.

С екип сертифицирани от МОСВ специалисти извършва оценки за въздействието върху околната среда, определя щети от минали замърсявания и др.

 

МММ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001 – 2000 от IQA с рег. No 041/2006 г.

Фирмата работи с екип квалифицирани експерти в областта на опазването на околната среда.

Фирма МММ ЕООД е лицензирана с Лиценз: 10 501/ 2004г. за оценка на цели предприятия, машини и съоръжения, недвижимо имущество, финансови активи и финансови институции и интелектуална собственост.

Термини
ОВОС - оценка на въздействието върху околната среда
ДОВОС - Доклад по ОВОС
Консултации -
Оценки -